VOP

Všeobecné obchodní podmínky

I. Rozsah platnosti

Pro všechny naše současné a budoucí dodávky a výkony
jsou jako základ brány výlučně naše následující obchodní
podmínky.

Pokud jsou výkony provedeny bez potvrzení zakázky, je
faktura nebo dodací list považován za potvrzení zakázky,
přičemž jsou za základ brány Všeobecné obchodní podmínky
tam stanovené.

Odlišné, protichůdné nebo doplňující Všeobecné obchodní
podmínky smluvního partnera budou součástí smlouvy pouze
pokud bude jejich platnost s námi výslovně písemně
dohodnuta. Jinak je jejich účinnost vyloučena bez toho, aby
byl nutný v jednotlivých případech rozpor.

 

II. Nabídka a ceny

Naše nabídky jsou nezávazné. Ceny platí ze skladu
Leinfelden a při odebírání originálních balíků. Jsou uvedeny
v Euro plus zákonem předepsaná DPH.

U změněného množství si vyhrazujeme dodávku a
vyúčtování originálních balíků nebo udělení přiměřené
přirážky za snížené množství.

Zakázky od našich zákazníků, které obdrží naši obchodní
zástupci, vyžadují k účinnosti jako smlouva naše písemné
potvrzení.

Netto hodnota zboží u každé objednávky musí být minimálně
100,- Euro.

V případě dodávky našim nákladním automobilem účtujeme
podíl přepravného v současné době 12,50 Euro.
U smluv s podnikateli platí ceny platné v den expedice
zvýšené o smluvní příplatky, pokud nebyla písemně
dohodnuta cena jako pevně stanovená cena. U smluv se
spotřebiteli je u dodávek se splatností pozdější než čtyři
měsíce po uzavření smlouvy přípustné zvýšení cen, pokud se
zakládá na změnách faktorů s vlivem na tvorbu cen, které
vznikly neočekávaně po uzavření smlouvy. Zákazník musí
být o zvýšení ceny informován v přiměřené lhůtě. Zákazník
může v případě zvýšení cen, které je vyšší než 5 % nad
nárůst cenového indexu životních nákladů, do 14 dnů po
sdělení zvýšení ceny od smlouvy odstoupit.

 

III. Dodávka, dodací lhůta, přechod rizik, vrácení

Dodací lhůty jsou volné, pokud písemně neslíbíme závazné
dodací lhůty nebo termíny dodávky nebudou výslovně
označeny jako fixní.Termíny dodání se týkají odchodu ze
skladu v Leinfeldenu, nebo u přímé dodávky výrobce
odchodu od výrobce. V přiměřené míře jsou přípustné dílčí
dodávky.

Vyšší moc a jiné námi nezaviněné události, zejména
zpoždění dodávky našich subdodavatelů, výluka a stávky
nebo jiné narušení provozu, úřední nařízení, nedostatek
materiálu nebo energie, nás opravňují k prodloužení dodací
lhůty o dobu zpoždění plus přiměřenou dobu na opětovný
náběh, nebo pokud je to ekonomicky přiměřené,
k částečnému nebo dílčímu odstoupení od smlouvy. Nároky
zákazníka na náhradu škody v případě takového odstoupení
jsou vyloučeny.

Pokud bude přípustná dodací lhůta překročena o více než
čtyři týdny, má zákazník právo stanovit nám přiměřenou
dodatečnou lhůtu. Pokud smlouva nemůže být splněna ani
v této náhradní lhůtě, je zákazník oprávněn písemným
prohlášením od smlouvy odstoupit, avšak bez toho, aby mohl
uplatnit další práva, pohledávky nebo nároky jakéhokoliv
druhu, ledaže nám připadne k tíži úmysl nebo hrubá
nedbalost.

Změny v technickém provedení našeho zboží jsou
vyhrazeny, a to bez zvláštního sdělení zákazníkovi, pokud
tím není narušena hodnota nebo použitelnost nabízeného
zboží. U zvláštní zakázky si vyhrazujeme nenaplnění nebo
překročení objednaného množství o 10 %.

Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka jakmile
zboží opustí naši společnost nebo v případě přímých
dodávek společnost našeho dodavatele. U dopravy našimi
nákladními automobily je naše odpovědnost a odpovědnost
našich pracovníků omezena na úmysl a hrubou nedbalost a
na náhradní dodávku nebo opravu s vyloučením dalších
nároků, ledaže by náhradní dodávka nebo oprava dvakrát
selhala. V posledním případě má zákazník s vyloučením
dalších nároků právo požadovat přiměřené snížení
dohodnuté ceny nebo zvolit odstoupení od smlouvy.

K vrácení dodávky musí být náš předchozí písemný souhlas.
Vyhrazujeme si právo při vrácení vadného zboží provést
kromě odečtení přepravních nákladů odečtení minimálně 25
% z hodnoty faktury.

 

IV. Nároky z vad

Uplatnění nároků z vad společností předpokládá, že
společnost řádně splnila svoji povinnost prohlídky a
reklamace dle § 427 českého obchodního zákoníku.
Společnosti musí reklamace ohledně neúplné nebo
nesprávné dodávky a reklamace ohledně zjevných závad
neprodleně písemně sdělit . Společnost má plné důkazní
břemeno za všechny předpoklady nároku, zejména za
samotnou závadu, za okamžik zjištění závady a včasnou
reklamaci závady Spotřebitelé musí ve lhůtě dvou měsíců od
okamžiku zjištění, že stav zboží neodpovídá smlouvě,
písemně informovat o zjevných vadách. Pro dodržení lhůty je
rozhodující, kdy nám bylo sdělení doručeno. Pokud
spotřebitel toto sdělení neprovede, zanikají nároky na záruku
dva měsíce po zjištění závady. Toto neplatí v případě lsti či
podvodného jednání prodejce. Důkazné břemena u
okamžiku zjištění vady nese spotřebitel. Pokud spotřebitele
k rozhodnutí o koupi přiměly nevhodné informace výrobce,
má důkazní břemeno za svoje rozhodnutí o koupi.

Pokud je zákazníkem podnikatel, poskytujeme za vady
našeho zboží záruku dle našeho výběru formou opravy nebo
náhradní dodávky.

Pokud se dodatečné plnění dvakrát nepodaří, může zákazník
dle svého výběru požadovat snížený odměny (ceny) nebo od
smlouvy odstoupit.

V případě nepatrného rozporu se smlouvou, zejména u
nepatrných/zanedbatelných vad však spotřebitel nemá právo
od smlouvy odstoupit.

Pokud si zákazník u právní nebo věcné vady po selhání
dodatečného plnění vybere odstoupení od smlouvy,
nepřísluší mu kvůli této závadě nárok na náhradu škody.
Pokud si zákazník po selhání dodatečného plnění vybere.
Náhradu škody, zůstane zboží u zákazníka. Náhrada škody
se omezí na rozdíl mezi kupní cenou a hodnotou vadné věci.
To neplatí, pokud jsme porušení smlouvy lstivě zavinili my.

Pro společnosti činí záruční lhůta jeden rok od expedice
zboží. Pro spotřebitele činí promlčecí doba dva roky od
expedice zboží. U použitých věcí je promlčecí lhůta jeden rok
od expedice zboží.

Pokud je zákazníkem společnost, platí zásadně jako
dohodnutý charakter zboží pouze popis výrobku od výrobce.
Veřejná sdělení, zacenění nebo reklama výrobce
nepředstavují smluvní údaje o charakteru zboží.

Pokud zákazník obdrží vadný návod k montáži, jsme povinni
pouze dodat bezvadný návod k montáži a to také pouze
tehdy, pokud vadný návod k montáži brání řádné montáži.

Záruky v právním smyslu od nás zákazník neobdrží. Záruky
výrobce tím zůstanou nedotčeny.

 

V. Omezení odpovědnosti

Při porušení smluvních povinností lehkou nedbalostí se naše
odpovědnost omezuje na škody, které je možné dle druhu
zboží předpokládat, na škody typické u smluv a
bezprostřední škody. Při porušení povinností lehkou
nedbalostí proto neodpovídáme za škody, které nevznikly na
dodaném předmětu jako takovém, zejména neodpovídáme
za ušlý zisk, škody způsobené přerušením provozu,
výpadkem v užívání a za ostatní majetkové škody zákazníka.
To platí také u porušení povinností našich zákonných
zástupců nebo pomocného personálu.

Vůči společnostem neodpovídáme u lehce nedbalostního
porušení nepodstatných smluvních povinností.

Uvedené omezení odpovědnosti se netýká nároků zákazníků
z odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku.
Dále neplatí omezení odpovědnosti při námi zaviněném
tělesném poškození a poškození zdraví nebo ztráty života
zákazníka. Pokud nám však není možné vytknout úmyslné
porušení povinností, omezí se naše odpovědnost na škody,
které bylo možné předpokládat v okamžiku uzavření
smlouvy.

Naše odpovědnost odpadá pokud bylo dodané zboží
zpracováno a změněno, ledaže zákazník prokáže, že
zpracování nebo změna nebyly příčinou vady.

Nároky zákazníka ze škody z důvodu vady jsou promlčeny
jeden rok po expedici zboží. Toto neplatí, pokud nám je
možné vytknout lstivé jednání.

 

VI. Platební podmínky

Námi fakturované částky jsou splatné 30. den od data
vystavení faktury bez odečtení, u platby do 10 dní od data
vystavení faktury může být odečteno 2 % skonto. V případě
prodlení platby se ruší poskytnuté skonto, slevy a ostatní
odměny.

V případě prodlení platby, šekového nebo směnečného
protestu jsme oprávněni odmítnout další dodávky nebo tyto
provádět pouze při platbě předem, dále všechny
nezaplacené fakturované částky, ale také částky, u kterých
byla poskytnuta lhůta k zaplacení považovat za splatné
ihned, stáhnout z oběhu směnky a při jejich vrácení
požadovat platbu v hotovosti nebo peněžitou záruku, nebo
v případě dluhu požadovat náhradu škody. Jsme také
oprávněni po upomenutí - u společnosti nemusí dojít
k upomenutí- vzít zpátky zboží s výhradou vlastnického práva
a zákazník je povinen zboží vydat.

Nejsme povinni vzít jako platbu směnku. Příjem je v každém
případě prováděn pouze jako plnění, i při prodloužení,
přičemž naše práva z bodu IX. Všeobecných obchodních podmínek zůstanou nedotčena platit i nadále.

Směnečné náklady a výlohy hradí zákazník.

 

VII. Započtení a zadržení

Kupující je oprávněn k započtení pouze u nesporných nebo
pravomocně zjištěných vzájemných pohledávek. Zadržovací
právo náleží kupujícímu pouze kvůli nárokům ze stejného
smluvního vztahu.

 

VIII. Balení a přepravní pojištění

Balení je fakturováno za režijní cenu a není přijímáno zpátky.
Přepravní pojištění je v případě, že to není obvyklé,
uzavíráno pouze na přání zákazníka a na jeho náklady.

 

IX. Výhrada vlastnictví

U smluv se spotřebiteli si vyhrazujeme vlastnictví zboží až do
úplného zaplacení kupní ceny.

U Smluv s podnikateli si ponecháváme vlastnictví zboží až do
úplného zaplacení všech pohledávek z jednoho
realizovaného obchodního vztahu.

Zákazník je povinen o zboží pečovat. Pokud jsou nutné práce
na opravě nebo inspekční práce, musí je zákazník provádět
na vlastní náklady pravidelně. Zákazník je povinen nám
neprodleně sdělit přístup třetích osob ke zboží např.
v případě zastavení jakož i možné poškození nebo zničení
zboží.

Jsme oprávněni v případě chování zákazníka v rozporu se
smlouvou, zejména při prodlení platby jakož i v případě, že
byl podán návrh na insolventní řízení na majetek zákazníka,
odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží.

Podnikatel je oprávněn zboží v řádném obchodním styku
dále zcizit. Postupuje nám všechny pohledávky ve výši
fakturované částky, které mu vzniknou dalším zcizením
třetím osobám. Toto postoupení zákazníka tímto přijímáme.
Po postoupení je podnikatel zmocněn k inkasování
pohledávky. Vyhrazujeme si právo, že budeme pohledávku
inkasovat my, jakmile podnikatel nebude řádně plnit své
platební povinnosti a dostane se do prodlení s platbou, nebo
pokud bude podán návrh na insolvenční řízení na jeho
majetek. V tomto případě můžeme požadovat, aby nám
zákazník sdělil postoupené pohledávky a jejich dlužníka,
poskytnul všechny údaje potřebné k inkasování a předal
příslušné podklady, jakož i sdělil dlužníkům postoupení
pohledávek.

Opracování a zpracování zboží podnikatelem je prováděno
vždy našim jménem a s našim pověřením. Pokud bude
provedeno zpracování předměty, které nám nepatří,
nabudeme na nové věci spoluvlastnictví v poměru hodnoty
námi dodaného zboží k ostatním zpracovaným předmětům.
To platí také pokud bude zboží smícháno s jinými předměty,
které nám nepatří.

Pokud bude smíšení provedeno takovým způsobem, že je
věc zákazníka považována za věc hlavní, platí jako
dohodnuté to, že na nás zákazník¨převede podle výše podílu
spoluvlastnické právo. Zákazní tak zachová vzniklé vlastnictví
jako jediný vlastník nebo spoluvlastnictví pro nás.

Při platbách v šekovém a směnečném řízení zůstávají naše
práva výhradního vlastnictví a zajišťovací práva nedotčena a
budou existovat do ukončení našeho ručení ze směnky nebo
šeku.

Zavazujeme se poskytnutá zajištění na požádání zákazníka
uvolnit, pokud realizovaná hodnota našeho zajištění překročí
zajištěné pohledávky o více než 10 %; výběr uvolněného
zajištění náleží nám.

 

X. Smluvní pokuta z důvodu porušení povinností
zákazníkem

V případě porušení smluvní povinnosti včetně těchto
Všeobecných obchodních podmínek zákazníkem jsme
oprávněni požadovat bez dalšího prokazování 20% ceny
zakázky jako smluvní pokutu. Uplatnění průkazně vyšší
škody zůstává vyhrazeno.

Zákazníkovi zůstává povoleno prokázat, že škoda vůbec
nevznikla nebo byla podstatně nižší než paušální částka.

 

XI. Místo plnění a místo soudu

Místem plnění je Leinfelden. Místem soudu je Praha.

 

XII. Závěrečná ustanovení

Platí český obchodní zákoník. Ustanovení Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží nebudou použity.

V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení smlouvy
se zákazníkem včetně těchto Všeobecných obchodních
podmínek částečně nebo úplně neplatné, nebude tím
dotčena platnost ostatních ujednání. Úplně nebo částečně
neplatné ustanovení má být nahrazeno takovým
ustanovením, které v nejvyšší možné odpovídá
ekonomickému účelu zamýšlenému neplatným ustanovením.

_____________________________________________________


Společnost je společností s ručením omezením se sídlem
v Praze, rejstříkový soud v Praze.
Jednatel: Dipl.-Volkw. Gerald Hering a Thomas Erb

 

Download VOP (PDF)