Všeobecné obchodní podmínky

VOP

Ferdinand Gross

§ 1 Oblast použití a obecná ustanovení

1. Následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: „obchodní podmínky“) se vztahují na všechny naše obchodní vztahy se zákazníky (dále jen: „kupující“). Podmínky se použijí pouze v případě, že kupující je podnikatelem ve smyslu § 14 občanského zákoníku (BGB), právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva.

2. Obchodní podmínky se vztahují zejména na smlouvy o prodeji a/nebo dodání movitého zboží (dále také jen: „zboží“), a to bez ohledu na to, zda zboží vyrábíme sami nebo je nakupujeme od dodavatelů (§§ 433, 650 BGB). Není-li dohodnuto jinak, platí obchodní podmínky ve znění platném v době objednávky kupujícího nebo v každém případě ve znění, které mu bylo naposledy oznámeno v textové podobě, jako rámcová smlouva i pro podobné budoucí smlouvy, aniž bychom na ně museli v každém jednotlivém případě znovu odkazovat.

3. Platí výhradně naše obchodní podmínky. Odchylné, rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky kupujícího se stávají součástí smlouvy pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém jsme s jejich platností výslovně souhlasily. Tato potřeba souhlasu platí v každém případě, například i tehdy, když kupující v rámci objednávky odkazuje na své VOP a my s nimi výslovně nevyjádříme nesouhlas.

4. Individuální dohody (např. rámcové dodavatelské smlouvy, dohody o zajištění kvality) a údaje v našem potvrzení objednávky mají přednost před těmito obchodními podmínkami. Obchodní doložky je v případě pochybností nutné interpretovat podle pravidel Incoterms® vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (ICC), a to ve znění platném při uzavření smlouvy.

5. Právně relevantní prohlášení a oznámení kupujícího týkající se smlouvy (např. stanovení lhůty, oznámení o vadách, odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny) musí být učiněna písemně, tj. v písemné nebo textové podobě (např. dopis, e-mail, fax). Písemnost ve smyslu těchto obchodních podmínek zahrnuje písemnou a textovou podobu (např. dopis, e-mail, fax). Zákonná ustanovení týkající se formy a další důkazy, zejména v případě pochybností o oprávněnosti prohlašovatele, zůstávají nedotčeny.

6. Odkazy na použitelnost zákonných ustanovení slouží pouze k objasnění. Proto se i bez takového objasnění použijí zákonná ustanovení, pokud nejsou v těchto obchodních podmínkách přímo změněna nebo výslovně vyloučena.

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

1. Naše nabídky jsou nezávazné a mohou se změnit. To platí i v případě, že jsme kupujícímu poskytli katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN), jiné popisy výrobků nebo dokumenty – i v elektronické podobě – ke kterým si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva.

2. Objednávka zboží kupujícím se považuje za závaznou smluvní nabídku. Není-li v objednávce uvedeno jinak, jsme oprávněni přijmout smluvní nabídku do 3 týdnů od jejího obdržení.

3. Přijetí může být deklarováno buď písemně (např. potvrzením objednávky) nebo doručením zboží kupujícímu.

§ 3 Ceny a platební podmínky

1. Pokud není v jednotlivých případech dohodnuto jinak, platí naše aktuální ceny a přirážky v době uzavření smlouvy. Ceny jsou uvedeny ze skladu Leinfelden. Ceny jsou uváděny v eurech, k nimž se připočítává zákonná daň z obratu, balné, clo u vývozních dodávek, jakož i poplatky a další veřejné odvody. Pokud je dohodnutá nebo uvedená dodací lhůta delší než čtyři měsíce od uzavření smlouvy, jsme oprávněni účtovat ceny a přirážky platné v době dodání. V případě dodávek částečného množství si vyhrazujeme právo dodat a účtovat původní balení nebo účtovat odpovídající příplatek za snížené množství.

2. V případě nákupu se zasláním (§ 5 odst. 1) nese kupující náklady na dopravu ze skladu Leinfelden a náklady na případné pojištění dopravy požadované kupujícím. Pokud v konkrétním případě neúčtujeme skutečně vynaložené náklady na přepravu, považuje se za dohodnutou paušální sazba nákladů na přepravu (bez pojištění přepravy) uvedená v naší příslušné tabulce nákladů na přepravu. Veškerá cla, poplatky, daně a další veřejné odvody hradí kupující.

3. Naše faktury jsou splatné do 10 dnů od data vystavení faktury a dodání nebo převzetí zboží. Rozhodující pro datum platby je datum, kdy jsme platbu obdrželi. Šeky se považují za platbu až po jejich proplacení. Pokud je kupujícímu poskytnuta sleva, může být z části fakturované částky, která se netýká služeb, odečtena sleva ve výši 2 % ve lhůtě splatnosti sjednané pro tento účel, pokud byly všechny naše starší pohledávky kupujícím předem plně uhrazeny.

4. Po uplynutí výše uvedené lhůty pro zaplacení je kupující v prodlení. Po dobu prodlení se kupní cena úročí příslušnou zákonnou úrokovou sazbou z prodlení. Vyhrazujeme si právo uplatnit další škody způsobené prodlením. Pokud jde o obchodníky, náš nárok na obchodní úrok z prodlení (§ 353 obchodního zákoníku) zůstává nedotčen.

5. V případě prodlení s platbou jsme oprávněni odmítnout další dodávky nebo je uskutečnit pouze za zálohu, stejně jako učinit všechny neuhrazené částky na fakturách, včetně částek s odloženou splatností, okamžitě splatnými.

6. Kupující má právo na započtení nebo zadržení pouze v případě, že jeho pohledávka byla právně prokázána nebo je nesporná. V případě vad dodávky nejsou dotčena práva kupujícího, zejména § 7 odst. 7 věta 2 těchto obchodních podmínek.

7. Pokud se po uzavření smlouvy ukáže (např. v podobě návrhu na zahájení insolvenčního řízení), že náš nárok na kupní cenu je ohrožen neschopností kupujícího zaplatit, jsme oprávněni odmítnout plnění v souladu se zákonnými ustanoveními a – v případě potřeby po stanovení lhůty – odstoupit od smlouvy (§ 321 BGB). V případě smluv na zhotovení neoprávněných předmětů (výrobky na zakázku) můžeme odstoupení od smlouvy oznámit okamžitě; zákonná ustanovení o prominutí stanovené lhůty zůstávají nedotčena.

§ 4 Dodací lhůta a zpoždění dodávky

1. Dodací lhůta bude dohodnuta individuálně nebo námi stanovena při přijetí objednávky. Pokud byla dohodnuta přeprava zboží, vztahují se dodací lhůty na okamžik předání zboží ze skladu Leinfelden spediční agentuře, dopravci nebo jiné třetí straně pověřené přepravou. V případě přímého dodání od výrobce se dodací lhůty vztahují na odeslání od výrobce.

2. Pokud nebudeme schopni dodržet závazné dodací lhůty z důvodů, za které neodpovídáme (nedostupnost služby), budeme o tom kupujícího neprodleně informovat a zároveň mu sdělíme předpokládaný nový termín dodání. Pokud služba není k dispozici ani v nové dodací lhůtě, jsme oprávněni od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit; kupujícímu neprodleně vrátíme již zaplacené plnění.  Nedostupnost služby existuje například v případě pozdní dodávky ze strany našeho dodavatele, pokud jsme uzavřeli kongruentní zajišťovací transakci, v případě jiných poruch v dodavatelském řetězci, například v důsledku vyšší moci, nebo pokud nejsme povinni v konkrétním případě obstarávat.

3. Vznik našeho prodlení s dodáním se určuje podle zákonných ustanovení. V každém případě je však nutné, aby kupující zaslal upomínku. Pokud jsme v prodlení s dodávkou, může kupující požadovat paušální náhradu škody způsobené prodlením. Paušální náhrada činí 0,5 % z čisté ceny (hodnoty dodávky) za každý ukončený kalendářní týden prodlení, nejvýše však 5 % z celkové hodnoty dodávky opožděně dodaného zboží. Vyhrazujeme si právo na prokázání, že kupujícímu nevznikla žádná škoda nebo že škoda je výrazně nižší než výše uvedená paušální částka.

4. Práva kupujícího podle § 8 těchto obchodních podmínek a naše zákonná práva, zejména v případě vyloučení povinnosti plnit
(např. z důvodu nemožnosti nebo nepřiměřenosti plnění a/nebo následného plnění), zůstávají nedotčena.

§ 5 Dodání, přechod rizika, převzetí, zpožděné převzetí, vrácení a balení

1. Dodávka se uskuteční ze skladu Leinfelden, který je rovněž místem plnění pro dodávku a případné následné plnění. Na žádost a náklady kupujícího bude zboží odesláno na jiné místo určení (nákup se zasláním). Pokud není dohodnuto jinak, jsme oprávněni sami určit druh přepravy (zejména přepravní společnost, přepravní trasu, balení).

2. Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení zboží přechází na kupujícího nejpozději při předání zboží. V případě nákupu se zasláním však nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení zboží, jakož i nebezpečí z prodlení přechází na zasílatele již při expedici zboží spediční agentuře, dopravci nebo osobě či instituci jinak určené k provedení přepravy. Pokud je dohodnuto převzetí, je to rozhodující pro přechod rizika. Ve všech ostatních ohledech se na dohodnuté převzetí přiměřeně použijí zákonná ustanovení zákona o smlouvách o dílo. Za rovnocennou předání nebo převzetí se považuje i situace, kdy je kupující v prodlení s přijetím. I v případě, že bylo sjednáno dodání s bezplatnou přepravou, a v případě přímých prodejů (drop-shipping) nese riziko přepravy kupující.

3. Pokud je kupující v prodlení s převzetím, nespolupracuje nebo pokud se naše dodávka opozdí z jiných důvodů, za které je odpovědný kupující, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody včetně dodatečných nákladů (např. nákladů na skladování). V takovém případě účtujeme paušální náhradu ve výši 0,5 % z fakturované částky za kalendářní týden, počínaje termínem dodání nebo - pokud termín dodání neexistuje - oznámením, že je zboží připraveno k odeslání. Prokázání vyšších škod a naše zákonné nároky (zejména náhrada dodatečných nákladů, přiměřené odškodnění, výpověď) zůstávají nedotčeny; paušální částka se však započítává proti dalším peněžitým nárokům. Kupující je oprávněn prokázat, že nám nevznikla žádná škoda nebo jen podstatně menší škoda, než je výše uvedená paušální částka.

4. Dílčí dodávky jsou v přiměřeném rozsahu přípustné, pokud je dílčí dodávka pro kupujícího využitelná v rámci smluvně stanoveného účelu, je zajištěno dodání zbývajícího objednaného zboží a kupujícímu v důsledku toho nevzniknou žádné významné dodatečné výdaje nebo náklady (pokud se nedohodneme, že tyto náklady poneseme my).

5. Vyhrazujeme si právo provádět změny v technickém provedení našeho zboží - bez zvláštního upozornění kupujícího - za předpokladu, že tím nebude snížena hodnota a použitelnost nabízeného zboží. U výrobků vyrobených na zakázku si vyhrazujeme právo na překročení nebo nedosažení objednaného množství o 10 %.

6. Zboží pojistíme proti krádeži, rozbití, přepravě, požáru a vodovodním škodám nebo jiným pojistitelným rizikům pouze na výslovnou žádost kupujícího a na jeho náklady.

7. Kupující je oprávněn vrátit použité, vyprázdněné obaly stejného typu, tvaru a velikosti jako ty, které námi byly dodány, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o obalech. Vrácení musí proběhnout v našem sídle v Leinfelden-Echterdingenu v pracovní době po předchozí domluvě termínu. Náklady na zpětný odběr a recyklaci nebo předání obalu příslušnému orgánu veřejné správy pro nakládání s odpady nese kupující. Tyto náklady mu budou účtovány zvlášť. Na europalety se toto nařízení nevztahuje.

8. Vrácení zboží vyžaduje náš předchozí písemný souhlas. Vyhrazujeme si právo odečíst při zpětném převzetí zboží, které je bez závad, kromě nákladů na dopravu nejméně 25 % z fakturované hodnoty.

§ 6 Výhrada vlastnictví

1. Vlastnické právo k prodanému zboží si ponecháváme až do úplného zaplacení všech našich současných i budoucích pohledávek vyplývajících z kupní smlouvy a probíhajícího obchodního vztahu (zajištěné pohledávky).

2. Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nesmí být zastaveno třetím osobám ani postoupeno jako zajišťovací prostředek před úplným zaplacením zajištěných pohledávek. Kupující nás musí neprodleně písemně informovat, pokud je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo pokud mají třetí osoby přístup ke zboží, které nám patří, nebo pokud je zboží poškozeno nebo zničeno (např. zabaveno). Insolvenční správci, osoby oprávněné k zabavení, soudní vykonavatelé nebo jiné třetí strany, které mají přístup k majetku, musí být informováni o našich vlastnických právech.

3. V případě jednání kupujícího, které je v rozporu se smlouvou, zejména nezaplacení dlužné kupní ceny, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními a/nebo požadovat vrácení zboží na základě výhrady vlastnictví. Požadavek na vrácení zboží nezahrnuje současně prohlášení o odstoupení od smlouvy; jsme oprávněni požadovat pouze vrácení zboží a vyhradit si právo na odstoupení od smlouvy. Pokud kupující nezaplatí dlužnou kupní cenu, můžeme tato práva uplatnit pouze tehdy, pokud jsme kupujícímu předtím bezúspěšně stanovili přiměřenou lhůtu k zaplacení nebo pokud je stanovení takové lhůty podle zákonných ustanovení prominutelné.

4. Do odvolání v souladu s bodem c) níže je kupující oprávněn zboží dále prodávat a/nebo zpracovávat s výhradou vlastnictví v rámci běžného obchodního styku. V tomto případě se navíc použijí následující ustanovení:

a) Výhrada vlastnického práva se vztahuje na výrobky vzniklé zpracováním, smíšením nebo zkombinováním našeho zboží v plné hodnotě, přičemž jsme považováni za výrobce. Pokud v případě zpracování, smíšení nebo zkombinování se zbožím třetích stran zůstane jejich vlastnické právo zachováno, získáme spoluvlastnický podíl v poměru k fakturovaným hodnotám zpracovaného, smíšeného nebo zkombinovaného zboží. Ve všech ostatních ohledech platí pro výsledný produkt totéž, co pro zboží dodané s výhradou vlastnictví.

b) Z titulu zajištění nám kupující již nyní postupuje pohledávky vůči třetím osobám vzniklé z dalšího prodeje zboží nebo výrobku, a to v plné výši, resp. ve výši našeho případného spoluvlastnického podílu v souladu s výše uvedeným odstavcem. Postoupení přijímáme. Povinnosti kupujícího uvedené v § 6 odst. 2 se vztahují i na postoupené pohledávky.

c) K vymáhání pohledávky je kromě nás nadále oprávněn kupující. Zavazujeme se, že pohledávku nebudeme vymáhat, dokud kupující plní své platební povinnosti vůči nám, nedochází k nedostatku jeho platební schopnosti a neuplatňujeme výhradu vlastnictví uplatněním práva podle odst. 3. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás kupující informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace nezbytné pro vymáhání, předal příslušné dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení. Kromě toho jsme v tomto případě oprávněni zrušit oprávnění kupujícího k dalšímu prodeji a zpracování zboží s výhradou vlastnictví.

d) Pokud realizovatelná hodnota zajišťovacích prostředků převyšuje naše pohledávky o více než 10 %, uvolníme na žádost kupujícího zajišťovací prostředky podle našeho výběru.

§ 7 Nároky kupujícího na základě vad

1.  Na práva kupujícího v případě věcných a právních vad (včetně nesprávného dodání a omezeného dodání, jakož i nesprávné montáže/instalace nebo chybných návodů) se vztahují zákonná ustanovení, pokud není dále stanoveno jinak. Ve všech případech zůstávají nedotčena zákonná ustanovení o koupi spotřebního zboží (§§ 474 a násl. BGB) a práva kupujícího vyplývající ze speciálně poskytnutých záruk zejména ze strany výrobce

2.  Základem naší odpovědnosti za vady je především dohoda o kvalitě zboží a předpokládaném použití zboží (včetně příslušenství a návodů). Za dohodu o kvalitě zboží se v tomto smyslu považují veškeré popisy výrobků a specifikace výrobce, které jsou předmětem individuální smlouvy nebo které jsme v době uzavření smlouvy veřejně oznámili (zejména v katalozích nebo na našich internetových stránkách). Pokud kvalita nebyla sjednána, je třeba posoudit podle zákonné úpravy, zda se jedná o vadu či nikoliv (§ 434 odst. 3 BGB). Veřejná prohlášení učiněná výrobcem nebo z jeho pověření, zejména v reklamě nebo na etiketě zboží, mají přednost před prohlášeními jiných třetích stran.

3.  U zboží s digitálními prvky nebo jinými digitálními obsahy jsme povinni poskytnout a příp. aktualizovat digitální obsahy pouze tehdy, pokud to výslovně vyplývá z dohody o kvalitě zboží podle odst. 2. Za veřejná prohlášení výrobce a jiných třetích osob neručíme.

4.  Zásadně neručíme za vady, které jsou kupujícímu známy při uzavření smlouvy nebo mu nejsou známy z hrubé nedbalosti (§ 442 BGB). Nároky kupujícího na základě vad dále předpokládají, že splnil své zákonné povinnosti prohlídky a oznámení vad (§§ 377, 381 obchodního zákoníku). V případě stavebních materiálů a jiného zboží určeného k instalaci nebo jinému dalšímu zpracování musí být kontrola provedena v každém případě bezprostředně před zpracováním. Pokud se vada projeví při dodání, kontrole nebo kdykoli později, musíme o tom být neprodleně písemně informováni. Zjevné vady musí být v každém případě písemně oznámeny do pracovních dnů od dodání a vady, které nebyly rozpoznatelné při prohlídce, ve stejné lhůtě od zjištění. Pokud kupující zboží řádně neprohlédne a/nebo neoznámí vady, je naše odpovědnost za neoznámenou nebo včas neoznámenou či nesprávně oznámenou vadu vyloučena v souladu se zákonnými ustanoveními. U zboží určeného k montáži, připevnění nebo instalaci toto platí i tehdy, pokud vada v důsledku porušení některé z těchto povinností byla zjevná až po příslušném zpracování; v tomto případě neexistují zejména žádné nároky kupujícího na náhradu příslušných nákladů („nákladů na demontáž a montáž“).

5.  Pokud je dodaná věc vadná, můžeme si nejprve v přiměřené lhůtě vybrat, zda poskytneme následné plnění odstraněním vady (následné zlepšení) nebo dodáním věci bez vad (náhradní dodávka). Pokud je námi zvolený způsob následného plnění v konkrétním případě pro kupujícího nepřijatelný, může jej odmítnout. Naše právo odmítnout následné plnění podle zákonných podmínek zůstává nedotčeno.

6.  Odpovědnost za věcné vady se neuplatní, pokud kupující dodané zboží upraví nebo nechá upravit třetí osobou bez našeho souhlasu a odstranění vad je tím znemožněno nebo nepřiměřeně ztíženo. V každém případě nese kupující dodatečné náklady na odstranění vady vzniklé v důsledku úpravy.

7.  Jsme oprávněni učinit následné plnění závislé na tom, zda kupující zaplatí dlužnou kupní cenu. Kupující je však oprávněn zadržet přiměřenou část kupní ceny v souvislosti s vadou.

8.  Kupující je povinen poskytnout nám čas a příležitost nutnou k dodatečnému plnění, zejména k předání odmítnutého zboží ke kontrole. V případě náhradní dodávky je kupující povinen nám vadný předmět na naši žádost vrátit v souladu se zákonnými ustanoveními; nárok na vrácení však kupující nemá. Dodatečné plnění nezahrnuje demontáž, odstranění nebo odinstalování vadné věci ani opětovnou montáž, připevnění nebo instalaci věci bez vad, pokud jsme původně nebyli povinni poskytnout tato plnění. Nároky kupujícího na náhradu příslušných nákladů („náklady na demontáž a montáž“) zůstávají nedotčeny.

9. Výdaje nezbytné pro účely kontroly a následného plnění, zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál a případně také náklady na demontáž a montáž poneseme, resp. uhradíme v souladu se zákonnými ustanoveními a těmito obchodními podmínkami, pokud se skutečně jedná o vadu. V opačném případě můžeme po kupujícím požadovat náhradu nákladů, které nám vznikly v důsledku neoprávněného požadavku na odstranění vady, pokud kupující věděl nebo měl být schopen rozpoznat, že se ve skutečnosti nejedná o vadu.

10.  V naléhavých případech, jako je ohrožení bezpečnosti provozu nebo zabránění neúměrným škodám, má kupující právo odstranit závadu sám a požadovat od nás náhradu nákladů, které jsou za tímto účelem objektivně nutné. O každém takovém svépomocném provedení musíme být neprodleně informováni, pokud možno předem. Právo na svépomocné provedení neexistuje, pokud bychom byli oprávněni odmítnout odpovídající následné plnění podle zákonných ustanovení.

11. Pokud bez úspěchu uplynula přiměřená lhůta, kterou kupující stanovil pro dodatečné plnění, nebo je tato lhůta podle zákonných ustanovení prominutelná, může kupující podle zákonných předpisů od kupní smlouvy odstoupit nebo snížit kupní cenu. V případě nepodstatné vady však právo na odstoupení od smlouvy neexistuje.

12  Nároky kupujícího na náhradu výdajů podle § 445a odst. 1 BGB jsou vyloučeny, ledaže by poslední smlouva v dodavatelském řetězci byla smlouva o koupi spotřebního zboží (§§ 478, 474 BGB) nebo spotřebitelská smlouva o poskytnutí digitálních produktů (§§ 445c věta 2, 327 odst. 5, 327u BGB). Nároky kupujícího na náhradu škody nebo náhradu zbytečných výdajů (§ 284 BGB) existují i v případě vad zboží pouze v souladu s následujícími § 8 a 9.

§ 8 Jiná odpovědnost

1. Pokud z těchto obchodních podmínek včetně následujících ustanovení nevyplývá opak, neseme v případě porušení smluvních a mimosmluvních povinností odpovědnost podle zákonných ustanovení.

2. V případě úmyslu a hrubé nedbalosti odpovídáme za škody - bez ohledu na právní důvody - v rámci odpovědnosti za zavinění. V případě prosté nedbalosti neseme odpovědnost, s výhradou zákonných omezení odpovědnosti (např. pečlivost ve vlastních záležitostech; nepodstatné porušení povinností), pouze

a) za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví,

b) za škody vzniklé v důsledku porušení podstatné smluvní povinnosti (povinnost, jejíž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejíž dodržování se smluvní partner pravidelně spoléhá a může spoléhat); v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné, obvykle vznikající škody.

3. Omezení odpovědnosti vyplývající z odst. 2 se vztahuje i na třetí osoby, jakož i v případě porušení povinností osobami (i v jejich prospěch), za jejichž zavinění odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními. Neplatí, pokud byla vada podvodně zatajena nebo byla převzata záruka za kvalitu zboží a za nároky kupujícího podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

4. Z důvodu porušení povinnosti, které nespočívá ve vadě, může kupující od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět pouze v případě, že za porušení povinnosti odpovídáme my. Bezplatné právo kupujícího na výpověď smlouvy (zejména podle §§ 650, 648 BGB) je vyloučeno. Ve všech ostatních ohledech platí zákonné požadavky a právní důsledky.

§ 9 Promlčení

1. Bez ohledu na § 438 odst. 1 č. 3 BGB činí obecná promlčecí lhůta pro nároky z vad materiálu a vad vlastnictví jeden rok od dodání. Pokud bylo dohodnuto převzetí, začíná promlčecí lhůta běžet okamžikem převzetí.

2. Pokud je zboží stavbou nebo věcí, která byla použita pro stavbu v souladu s jejím obvyklým užíváním a způsobila její vadnost (stavební materiál), činí promlčecí lhůta 5 let od dodání v souladu se zákonným ustanovením (§ 438 odst. 1 č. 2 BGB). Ostatní zvláštní zákonná ustanovení o promlčecí době (zejména § 438 odst. 1 č. 1, odst. 3, §§ 444, 445b BGB) zůstávají rovněž nedotčena.

3. Výše uvedené promlčecí lhůty zákona o prodeji se vztahují i na smluvní a mimosmluvní nároky na náhradu škody kupujícího z vady zboží, ledaže by použití běžné zákonné promlčecí lhůty (§§ 195, 199 BGB) vedlo v jednotlivých případech ke zkrácení promlčecí lhůty. Nároky kupujícího na náhradu škody podle § 8 odst. 2 věty 1 a věty 2 a) a podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se však promlčují výhradně v souladu se zákonnými promlčecími lhůtami.

§ 10 Volba práva, soudní příslušnost a závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky a smluvní vztah mezi námi a kupujícím se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením jednotného mezinárodního práva, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

2. Pokud je kupující obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva, je výlučným soudem - včetně mezinárodního - pro všechny spory, které přímo nebo nepřímo vyplývají ze smluvního vztahu, Stuttgart. Totéž platí, pokud je kupující podnikatelem ve smyslu § 14 BGB. Ve všech případech jsme však také oprávněni podat žalobu v místě plnění závazku dodání v souladu s těmito obchodními podmínkami nebo předchozí individuální dohodou nebo v místě obecné příslušnosti kupujícího. Nadřazená zákonná ustanovení, zejména o výlučných pravomocích, zůstávají nedotčena.

3. Pokud smlouva nebo tyto obchodní podmínky obsahují mezery, považují se za dohodnutá ta právně účinná ustanovení k vyplnění těchto mezer, která by smluvní strany sjednaly v souladu s hospodářskými cíli smlouvy a účelem těchto obchodních podmínek, pokud by o mezeře věděly.

Upozornění

Bezpečnostní listy našich chemických výrobků, technické informace, certifikáty atd. naleznete na naší domovské stránce v části Ke stažení:

www.schrauben-gross.cz Přímo do sekce stahování:

https://www.schrauben-gross.com/cz/downloads_cz

Stav: 09.02.2024

Společnost je komanditní společností se sídlem v Leinfelden-Echterdingen, rejstříkový soud Stuttgart HRA 221054. Osobně ručícím partnerem je Beteiligungsgesellschaft mbH se sídlem v Leinfelden-Echterdingen, rejstříkový soud Stuttgart HRB 220871.

Jednatel společnosti: Dipl. ekonom Gerald Hering, Thomas Erb

Download VOP