Všeobecné obchodní podmínky

VOP

Ferdinand Gross

§ 1 Oblast působnosti a obecné zásady

1. Následující všeobecné obchodní podmínky pro Českou republiku (dále jen jako „obchodní podmínky“) jsou vydávané společností Ferdinand Gross Czech, s.r.o., se sídlem Praha 4 – Podolí, Ve Svahu 482/5, PSČ 14700, IČO: 282 03 763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 132550 (dále jen jako „naše společnost“ nebo také jen obecně jako „my“), k určení vzájemných práv a povinností v rámci smluvních závazkových vztahů se zákazníky, kteří jsou podnikateli majícími sídlo nebo místo podnikání v České republice a/nebo právnickými osobami, a to ve smyslu ustanovení §  20 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), a to včetně státu Česká republika ve smyslu ustanovení § 21 občanského zákoníku (tyto osoby dále jen obecně jako „zákazníci“ nebo jednotlivě jako „zákazník“).

2. Tyto obchodní podmínky platí potud, pokud na jejich použití a obsah bude řádně odkázáno a dále pouze v rozsahu, v jakém nebude příslušným smluvním ujednáním výslovně sjednáno a stanoveno jinak, případně pokud jejich užití nebude výslovně vyloučeno, a to jako celku nebo v rozsahu jejich vymezené části. To samé platí i pro případné užití obchodních podmínek vydaných zákazníkem – nebude-li fakt jejich užití a jeho rozsah mezi naší společností a zákazníkem výslovně písemně ujednán, případné obchodní podmínky zákazníka se nepoužijí.

3. Obchodní podmínky jsou platné vždy ve znění platném ke dni, k němuž došlo ke skutečnosti zakládající jimi řízený závazek mezi naší společností a zákazníkem, byť by se jednalo o závazek dílčí, jako je například uzavření jednotlivé smlouvy v rámci vztahu obecně založeného a řízeného smlouvou rámcovou. Platné znění obchodních podmínek bude vždy zveřejněno a dostupné na internetových stránkách naší společnosti.

4. Veškerá právně relevantní komunikace mezi naší společností a zákazníkem k mezi nimi založenému a existujícímu smluvnímu závazkovému vztahu musí být vedena v písemné formě - to je v listinné podobě, případně elektronicky (e-mail, telefax aj.).

5. Tam, kde jsou k výslovným ustanovením obchodních podmínek nebo smlouvy doplněny odkazy na ustanovení právních předpisů, mají tato pouze vysvětlující význam. Pokud to tyto obchodní podmínky nebo smlouva výslovně nevyloučí nebo neurčí výslovně jinak, řídí se příslušný závazkový vztah mezi naší společností a zákazníkem příslušnými ustanoveními obecně závazných platných předpisů ve smyslu § 10 odst. 1 obchodních podmínek.

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy 

1. Naše nabídky k prodeji zboží, jak jsou tyto činěné prostřednictvím zveřejňovaných katalogů, reklam či jiných neadresných způsobů jeho propagace, jsou nabídkami činěnými s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty naší schopnosti plnit (tj. poskytnout předmětné zboží). Nabídky činěné adresně jsou nabídkami závaznými.

2. Objednávka zboží učiněná zákazníkem se považuje za závaznou nabídku na uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti příslušné smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být uzavřena naším jednoduchým a nepodmíněným přijetím učiněné nabídky a pokud z učiněné nabídky plyne vůle zákazníka být smlouvou, jejíž uzavření navrhuje, vázán, bude-li nabídka námi přijata. K přijetí nabídky učiněné zákazníkem se stanovuje obecná lhůta v trvání 3 týdnů od jejího obdržení ze strany naší společností.

3. Přijmout nabídku, a to jak ze strany naší společnosti, tak ze strany zákazníka, je možné buď písemně, a to způsoby dle § 1 odst. 4. obchodních podmínek, anebo faktickým učiněním takového jednání, které představuje splnění závazku svědčícího té smluvní straně, která toto jednání činí (např. dodání zákazníkem objednaného zboží ze strany naší společnosti). I takové jednání je však třeba dokumentovat v písemné podobě, a to prostřednictvím potvrzení dodacího listu anebo faktury vystavené naší společností, znějící na kupní cenu dodávaného zboží. Účinnost uzavření příslušné smlouvy se pro tyto případy stanoví k okamžiku potvrzení dodacího listu nebo faktury.

4. Výslovně se vylučuje užití ustanovení §§ 1799 a 1800 občanského zákoníku.

§ 3 Ceny a platební podmínky

1. Pokud nebude v individuálním případě sjednáno jinak, platí takové ceny zboží nabízeného naší společností a s ním případně spojených služeb, jak tyto budou k okamžiku uzavření příslušné smlouvy uveřejněny v toho času platných propagačních materiálech naší společnosti (pro tyto účely se za takové materiály považují veškeré katalogy, reklamní materiály nebo ceníky). Ceny jsou zásadně stanoveny v měně EUR a je k nim vždy nutno připočíst zákonnou daň z přidané hodnoty, náklady balení a u dodávek s místem dodání ve třetích zemích rovněž cla a jiné celní či administrativní poplatky.

2. Bude-li sjednána dodací lhůta v trvání delším než 4 měsíce od uzavření příslušné smlouvy mezi námi a zákazníkem, bude naše společnost oprávněna domáhat se vůči zákazníkovi obnovení jednání o smlouvě, pokud by v mezidobí od okamžiku uzavření smlouvy a dodání předmětného zboží došlo k podstatné změně okolností za kterých byla smlouva uzavřena, která by založila ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodňující naší společnost, nebylo-li možné takovou změnu rozumně předpokládat ani ovlivnit a skutečnost zakládající takovou změnu poměrů nastala až po uzavření smlouvy, anebo se nám stala až po uzavření smlouvy známou.

3. Naše společnost si pro případy, kdy bude zákazníkem objednáno zboží v množství neodpovídajícím úplným balením, v nichž je objednané zboží prodáváno (a nejedná-li se o zboží prodávané kusově), vyhrazuje možnost dodat a účtovat větší množství zboží než bylo objednáno, tak, aby byla dodávána vždy celistvá balení (tzv. „pravidlo minimálního množství“), případně dodat zboží v objednaném množství a účtovat příplatek za nedodržení pravidla minimálního množství. Tím není obecně dotčena výhrada přípustné množstevní odchylky ve smyslu § 5 odst. 5. obchodních podmínek níže.

4. Je-li zboží výslovně objednáno zákazníkem spolu s expedicí, je tento nad rámec výše uvedených nákladů povinen dále uhradit přepravu z našeho centrálního skladu umístěného v sídle naší mateřské společnosti v obci Leinfelden – Echterdingen ve  Spolkové republice Německo (dále jen „náš centrální sklad“), a to buď v ceně individuálně sjednané a při absenci takového ujednání určené paušálně dle hodnot zveřejněných prostřednictvím příslušné tabulky naší společnosti. Bude-li zákazník požadovat pojištění přepravy, hradí rovněž náklady tohoto pojištění, stejně jako případně nutná cla a jiné celní či administrativní poplatky.

5. Oproti dodání zboží bude ze strany naší společnosti vždy vystavena faktura znějící na částku kupní ceny dodaného zboží s připočtením nákladů služeb s tím souvisejících anebo výslovně zákazníkem spolu se zbožím objednaných, jsou-li tyto poskytovány prostřednictvím naší společnosti, případně našich smluvních poskytovatelů. Splatnost závazků, k nimž budou faktury vystavovány, bude určena v délce 10 dní ode dne vystavení příslušné faktury, případně ode dne potvrzeného převzetí objednaného zboží zákazníkem, nastane-li tento později, respektive, bude-li příslušná faktura vystavena k takovému okamžiku, že den potvrzeného převzetí zboží zákazníkem nastane později. Závazek zákazníka deklarovaný příslušnou fakturou bude považován za splněný ke dni připsání příslušné platby zákazníka na určený účet naší společnosti, případně ke dni potvrzení zákazníkem učiněné hotovostní platby (bude-li v daném případě vzhledem k fakturované částce a s přihlédnutím k ustanovení příslušných právních předpisů hotovostní platba přípustná), anebo při platbě šekem či poukázkou ke dni jejich proplacení, respektive potvrzeného přijetí.

6. Bude-li se zákazníkem ujednáno poskytnutí slevy, bude tato v případě, že veškeré do té doby vzniklé pohledávky naší společnosti za příslušným zákazníkem budou vedeny jako uhrazené, případně při splnění dalších sjednaných podmínek, poskytnuta jako rabat ve výši 2 % z částky fakturované za dodané zboží.

7. Pokud nebude závazek zákazníka za naší společností ve výši dle jí vystavené faktury řádně splněn, a to nejpozději v den splatnosti této faktury, zákazník se ke dni následujícímu po dni splatnosti vystavené faktury dostane do prodlení se splněním tohoto závazku, respektive se zaplacením částky, na kterou zní předmětná faktura. Z titulu tohoto prodlení náleží naší společnosti nad rámec částky nárokované příslušnou fakturou také v čase rostoucí příslušenství, které představují úroky z prodlení v zákonné výši, tj. ve výši určené dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. V případě prodlení zákazníka s úhradou jakéhokoliv splatného závazku vůči naší společnosti je naše společnost oprávněna okamžitě odstoupit od jakýchkoliv dosud se zákazníkem uzavřených smluv, a to, vždy vzhledem k okolnostem daného případu, jak s účinky od počátku, tak s účinky do budoucna. K okamžiku vzniku prodlení zákazníka s úhradou jakéhokoliv jeho závazku za naší společností se stávají splatnými rovněž jakékoliv jiné jeho závazky vůči naší společnosti.

8. Zákazník není bez výslovného souhlasu naší společnosti oprávněn započítávat jakékoliv své nároky na závazky, které má vůči naší společnosti, ani mu nenáleží zadržovací právo k jakémukoliv zboží dodanému naší společností, pokud toto nebylo řádně uhrazeno, ledaže je jeho nárok přiznán orgánem veřejné moci nebo byl naší společností písemně uznán a je tak nesporný. Tím nejsou dotčena práva zákazníka z vadného plnění ve smyslu § 7 těchto obchodních podmínek.

9. Pokud po uzavření smlouvy mezi námi a naším zákazníkem nastanou takové skutečnosti, v důsledku kterých bude lze mít důvodně za to, že řádné splnění závazku zákazníka vůči naší společnosti z této smlouvy je zásadně ohroženo (např. v důsledku zahájení insolvenčního řízení proti příslušnému zákazníkovi) je naše společnost oprávněna okamžitě odstoupit od uzavřené smlouvy.

§ 4 Dodací lhůty a prodlení s dodáním zboží

1. Termín dodání zboží objednaného zákazníkem, respektive lhůta k jeho dodání, bude individuálně určena v potvrzení zákazníkem učiněné objednávky ze strany naší společnosti. Bude–li zboží objednáno s expedicí z našeho skladu, považuje se za okamžik dodání zboží jeho předání k přepravě, případně, bude-li tak výslovně sjednáno, okamžik jeho převzetí zákazníkem či jím k tomu pověřenými osobami na jiném sjednaném místě. V případě, kdy bude zákazníkem objednáno zboží, které nebude skladem a jeho dodání bude naší společností zajišťováno prostřednictvím třetích osob, považuje se zboží za dodané k okamžiku, k němuž je příslušná třetí osoba předá k přepravě anebo k němuž bude zákazníkem či jím pověřenými osobami u těchto třetích osob či na jiném sjednaném místě převzato.

2. Nebude-li naše společnost schopna doručit objednané zboží v termínu se zákazníkem sjednaném, respektive ve sjednané lhůtě, a to aniž by tento stav zavinila, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu příslušnému zákazníkovi a tomuto rovněž sdělí náhradní termín dodání objednaného zboží, resp. o jakou dobu bude třeba prodloužit sjednanou lhůtu k jeho dodání. Nebude-li  možné dodat zákazníkem objednané zboží ani k náhradnímu termínu, resp. v náhradní lhůtě, je naše společnost oprávněna od smlouvy odstoupit, a to v plném či částečném rozsahu. Jakékoliv plnění  zákazníka k úhradě jeho závazků z příslušné smlouvy poskytnuté naší společnosti do okamžiku odstoupení od smlouvy pro výše uvedené důvody, bude vráceno zákazníkovi. Za naší společností nezaviněné případy prodlení s dodáním objednaného zboží budiž zejména, nikoliv však výlučně, považovány případy působení vyšší moci či prodlení třetích osob (subdodavatelů) s dodáním zboží naší společností dále nabízeného zákazníkům.

3. V ostatních případech prodlení naší společnosti s dodáním objednaného zboží než jsou případy stanovené předchozím odstavcem tohoto § 4 obchodních podmínek má příslušný zákazník nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z netto ceny zboží (tj. ceny bez připočtení daní, poplatků a jiných souvisejících nákladů), s jehož dodáním je naše společnost v prodlení, a to za každý celý týden trvání takového prodlení (tj. sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích). Tato smluvní pokuta představuje paušální náhradu škody způsobené prodlením a lze ji nárokovat nejdříve ode dne písemné urgence o dodání předmětného zboží. Prokáže-li naše společnost v případě, kdy zákazník uplatní nárok na smluvní pokutu pro prodlení naší společnosti s dodáním objednaného zboží v souladu s tímto odstavcem tohoto § 4 obchodních podmínek, že skutečná škoda tomuto zákazníkovi prodlením naší společnosti způsobená má nižší hodnotu, než jakou představuje částka uplatněné smluvní pokuty, náleží mu náhrada škody v takto prokázané nižší výši a dále bude-li naší společností v popsaném případě prokázáno, že prodlením s dodáním objednaného zboží nebyla způsobená žádná škoda, smluvní pokuta zákazníkovi nenáleží.

4. V případech výslovně neupravených v rámci předchozích odstavců tohoto § 4 obchodních podmínek nejsou jejich ustanoveními dotčena práva zákazníků uvedená v § 8 obchodních podmínek ani jejich a naše zákonná práva.

§ 5 Dodání zboží, přechod nebezpečí škody na zboží

1. Zboží je dodáváno, není-li výslovně v konkrétním případě sjednáno jinak, prostřednictvím jeho převzetí zákazníkem či sjednaným dopravcem v prostorách našeho centrálního skladu, a to ke dni sjednanému jako den dodání, či nejpozději ke dni následujícímu po dni oznámení o možnosti převzetí zboží učiněnému naší společností vůči příslušnému zákazníkovi. Okamžikem dodání je okamžik předání zboží zákazníkovi či sjednanému dopravci v našem centrálním skladu.

2. Nebezpečí škody na dodávaném zboží přechází na zákazníka, není-li opět výslovně sjednáno jinak, okamžikem předání zboží přímo zákazníkovi nebo sjednanému dopravci v našem centrálním skladu.

3. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, má naše společnost počínaje prvním dnem takového prodlení nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky faktury vystavené naší společností oproti příslušnému zákazníkovi k uplatnění nároku na úhradu celkových nákladů souvisejících s koupí zboží, s jehož převzetím je zákazník v prodlení, a to za každý celý týden trvání takového prodlení (tj. sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích). Uplatněním nároku výše na uvedenou smluvní pokutu nejsou dotčeny další nároky naší společnosti na náhradu škody způsobené prodlením zákazníka s převzetím zboží, a to v rozsahu, v jakém taková škoda bude prokazatelně přesahovat výši škody nahrazenou prostřednictvím smluvní pokuty. Prokáže-li zákazník, že naší společnosti nevznikla jeho prodlením s převzetím zboží žádná škoda anebo škoda v podstatně nižší výši, než jak tato byla naší společností nárokována, povinnosti k náhradě škody se zprostí, případně tuto nahradí v jím prokázané (nižší) výši.

4. Dělení celkového množství zákazníkem objednaného zboží do dílčích dodávek je možné pouze na základě výslovného ujednání mezi zákazníkem a naší společností, a pouze pokud tím naší společnosti nevznikají významné vícenáklady.

5. Naše společnost si vyhrazuje právo a zákazníci souhlasí, že jimi objednané zboží může vykazovat drobné odchylky v technickém a strojním provedení, pokud tím nejsou dotčeny tvrzené vlastnosti zboží. U zboží vyráběného na zakázku si naše společnost vyhrazuje právo a zákazníci souhlasí, že takové zboží může být dodáno s množstevní odchylkou v hodnotě 10 %, a to představující jak překročení, tak i nedodržení objednaného množství předmětného zboží.

6. Zboží bude naší společností pojištěno pouze na výslovnou žádost příslušného zákazníka, a to v jím žádaném rozsahu a na jeho náklady.

7. Naše společnost nebude přijímat k zpětnému odběru žádné obaly dodávaného zboží, s výjimkou tzv. europalet.

8. Vrácení dodaného zboží, které netrpí vadami, je možné jen s předchozím písemným souhlasem naší společnosti, přičemž tato si vyhrazuje právo nárokovat poplatek za vrácení ve výši 25 % z částky faktury vystavené naší společností oproti příslušnému zákazníkovi k uplatnění nároku na úhradu celkových nákladů souvisejících s koupí takto vraceného zboží. Bude-li s příslušným zákazníkem sjednáno převzetí vraceného bezvadného zboží mimo náš centrální sklad, je naše společnost oprávněna rovněž nárokovat náklady na dopravu z místa převzatí vraceného zboží do našeho centrálního skladu.

§ 6 Výhrada vlastnictví

1. Nebude – li výslovně sjednáno jinak, vyhrazuje si naše společnost vlastnické právo k veškerému dodávanému zboží, a to až do úplného zaplacení jeho kupní ceny.

2. Se zbožím zajištěným výhradou vlastnictví dle předchozího odstavce tohoto § obchodních podmínek nesmí být před plným uhrazením jeho kupní ceny jakkoliv právně disponováno v rozsahu přesahujícím činnosti dle odst. 4. tohoto § obchodních podmínek, zejména toto nesmí být příslušným zákazníkem zatíženo právy třetích osob. V případě, kdy by za trvání výhrady vlastnictví dle předchozího odstavce tohoto § obchodních podmínek bylo vůči příslušnému zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení či by jakákoliv třetí osoba získala dispozici se zbožím, k němuž se váže výhrada vlastnictví naší společnosti, je příslušný zákazník povinen naší společnost písemně informovat o takových skutečnostech. Obdobně je zákazník povinen naší společnost písemně informovat tehdy, bude-li za trvání výhrady vlastnictví jí dotčené zboží zničeno či poškozeno. Za trvání výhrady vlastnictví je zákazník rovněž povinen prokazatelně informovat jakékoliv třetí osoby, které budou uplatňovat nároky na zboží dotčené výhradou vlastnictví naší společnosti, o vlastnickém právu naší společnosti.

3. Bude-li ze strany zákazníka závažným způsobem porušena uzavřená smlouva, je naše společnost oprávněna od uzavřené smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku odstoupit, a to, vzhledem k okolnostem daného případu, jak s účinností od počátku, tak do budoucna. Bude-li závažné porušení smlouvy ze strany příslušného zákazníka spočívat v neuhrazení kupní ceny zboží a souvisejících nároků naší společnosti ve sjednané lhůtě, je naše společnost oprávněna od smlouvy odstoupit pouze v případě, nebude-li kupní cena objednaného zboží uhrazena ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou příslušnému zákazníkovi prokazatelně určí.

4. Za trvání výhrady vlastnictví naší společnosti jsou zákazníci oprávněni s touto výhradou dotčeným zbožím disponovat pouze v rozsahu odpovídajícím jejich běžné podnikatelské činnosti, zejména jsou oprávněni takové zboží dále zcizovat či jej zpracovávat. Zákazníci se tímto zavazují, bez zbytečného odkladu po jejich vzniku postoupit nám veškeré své pohledávky vůči třetím osobám odvozené z právních jednání dle tohoto odstavce tohoto § obchodních podmínek za trvání výhrady vlastnictví. V případě jakéhokoliv prodlení třetích osob v postavení dlužníků z postoupených pohledávek je naše společnost oprávněná oznámit těmto třetím osobám fakt postoupení příslušné pohledávky a tuto nadále vymáhat vlastním jménem. Postoupení pohledávek dle tohoto odstavce tohoto § obchodních podmínek zaniká k okamžiku splnění postoupené pohledávky příslušnou třetí osobou anebo úplným zaplacením kupní ceny dodaného zboží příslušným zákazníkem.

§ 7 Práva z vadného plnění

1. Není-li níže případně stanoveno jinak, řídí se práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména ustanoveními jeho § 1914 a následujícími a jeho § 2099 a následujícími).

2. Naše společnost zásadně odpovídá za takové vady dodávaného zboží, které spočívají v horší než naší společností tvrzené či výslovně s příslušným zákazníkem sjednané jakosti a horším než tvrzeném či sjednaném provedení, s výjimkou drobných odlišností provedení, jež si naše společnost vyhrazuje dle § 5 odstavce 5. obchodních podmínek výše,  stejně jako za vady spočívající v odlišnostech množstevních, mimo přípustnou množstevní odchylku ve smyslu § 5 odstavce 5. obchodních podmínek výše. Není - li mezi naší společností a zákazníkem výslovně ujednána jakost a provedení dodávaného zboží, určí se tato dle účelu, za kterým má dodávané zboží sloužit dle smluvního ujednání, případně dle účelu za kterým takové zboží jako zboží dodávané obvykle slouží.

3. V případě, že je dodané zboží vadné, je kupující oprávněn tyto vady uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od koupě příslušného zboží (tj. od jeho převzetí zákazníkem nebo jím pověřeným dopravcem) prostřednictvím reklamace. Tato lhůta je zachována i tehdy, kdy je zákazníkem učiněno písemné oznámení o vadách. Příslušný zákazník je povinen vadné zboží v takovém případě bez zbytečného prodlení doručit do našeho centrálního skladu. Bude-li následně vada skutečně zjištěna a reklamace tudíž shledána oprávněnou, naše společnost mimo plnění nahrazující původní vadné plnění (dále jen jako „náhradní plnění“) nahradí předmětnému zákazníkovi rovněž veškeré jím prokázané náklady vynaložené na zaslání reklamovaného zboží do našeho centrálního skladu.

4. Druh náhradního plnění poskytovaného zákazníkovi z titulu vad zboží dodaného naší společností budiž určen v návaznosti na intenzitu a rozsah příslušných vad ve smyslu a za podmínek ustanovení § 2106 a následujících občanského zákoníku.

5. Ve výjimečných případech, zejména tehdy, hrozí-li v důsledku vad dodaného zboží vznik škody mimořádného rozsahu, nebo byla-li by pro ně ohrožena obecná bezpečnost, je příslušný zákazník oprávněn tyto vady odstranit vlastní činností. Veškeré prokázané náklady, které příslušný zákazník vynaložil na odstranění takových vad, nahradí naše společnost, pokud tyto budou uplatněny bez zbytečného odkladu poté, co budou vynaloženy, nebo poté co to bude objektivně možné. Prokáže-li naše společnost bez zbytečného dokladu po oznámení domnělých vad dodaného zboží zákazníkem, které tento nahradil vlastní činností ve smyslu tohoto odstavce tohoto § obchodních podmínek, že zboží vadné nebylo, zprostí se povinnosti k náhradě nákladů vynaložených příslušným zákazníkem k odstranění domnělých vad dodaného zboží.

§ 8 Ostatní odpovědnost naší společnosti

1. Není-li níže stanoveno jinak, nebo nebude – li výslovně něco jiného sjednáno, je naše společnost odpovědná vůči zákazníkům, a to v rámci smluvních i mimosmluvních vztahů s nimi, v rozsahu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (tj. ustanovení jeho § 2894 a násl.) a příslušných veřejnoprávních předpisů.

2. Naše společnost zejména nese plnou odpovědnost za jakékoliv prokázané újmy (jak ve smyslu újmy na majetku, tak ve smyslu ušlého zisku, jakož i nemajetkové újmy) úmyslně způsobené zákazníkům, a to jak naší společností samou, tak jejím jménem, jakož i za takové škody, které budou naší společností nebo jejím jménem zákazníkům způsobeny z hrubé nedbalosti.

3. Za újmu způsobenou zákazníkům nebo třetím osobám z obecné nedbalosti, nebude-li se jednat o újmu na přirozených právech, nenese naše společnost odpovědnost, přičemž zákazníci berou na vědomí, že přistoupením k těmto obchodním podmínkám se výslovně vzdávají svého práva na náhrady újmy způsobené naší společností z obecné nedbalosti.

4. Bude-li újma způsobená naší společností zákazníkovi, a to i újma způsobená z obecné nedbalosti ve smyslu § 8 odst. 3. obchodních podmínek, představovat závažné porušení smlouvy, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit při zachování všech dalších s tím souvisejících práv dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a těchto obchodních podmínek.

§ 9 Promlčení

1. Obecná promlčecí lhůta veškerých nároků, a to jak naší společnosti, tak zákazníků, vyplývajících ze vzájemných smluvních či jiných vztahů, činí 1 rok.

2. Přistoupením k těmto obchodním podmínkám ze strany zákazníka platí promlčecí lhůta v délce dle předchozího odstavce tohoto § obchodních podmínek za výslovně sjednanou.

§ 10 Rozhodné právo, soudní příslušnost a závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky, jakože i veškeré smluvní vztahy mezi naší společností a zákazníky, pro které tyto obchodní podmínky byly přijaty, se řídí právem České republiky. Výslovně se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG, tzv. Vídeňské úmluvy), Newyorské úmluvy a dalších normativních aktů mezinárodního obchodního práva vydaných, zejména, nikoliv však výlučně, Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL).

2. Veškeré spory vzniklé ze smluvních a jiných vztahů mezi naší společností a jejími zákazníky, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 4, bude-li pro daný typ sporu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „občanský soudní řád“), dána k rozhodnutí v prvním stupni věcná příslušnost okresního soudu, anebo Městským soudem v Praze, bude-li k rozhodnutí v prvním stupni občanským soudním řádem dána věcná příslušnost krajského soudu.

3. Pokud tyto obchodních podmínek či smlouvy mezi naší společností a zákazníkem, na kterou se tyto obchodní podmínky vztahují, obsahovaly mezery či neúplná ujednání, použijí se taková zákonná ustanovení, které vzhledem k jejich účelu a smyslu jsou nejlépe s to tyto mezery zaplnit.

Stav ke dni 03.09.2019

Download VOP (PDF)