Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Ferdinand Gross

I. Zakres obowiązywania

Poniższe ogólne warunki handlowe stanowią podstawę wszelkich obecnych i przyszłych dostaw i usług świadczonych przez Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o.

Niniejsze postanowienia dotyczą stosunków z przedsiębiorcami. W przypadku umów zawieranych z konsumentami postanowienia te obowiązują w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami ustawy kodeks cywilny i innymi.

Jeśli dostawy nastąpią bez potwierdzenia zamówienia, wówczas rachunek lub dowód dostawy należy traktować jako potwierdzenie zamówienia z uwzględnieniem ujętych tam ogólnych warunków handlowych.

Wszelkie postanowienia regulujące w sposób odmienny lub uzupełniający poniższe ustalenia wymagają uzgodnienia i pisemnego potwierdzenia z naszej strony. W przeciwnym razie ich skuteczność jest wyłączona i nie wymaga naszego wyraźnego sprzeciwu.

ii. Oferta i ceny

Zastrzegamy możliwość zmiany ceny, po upływie okresu ważności oferty. W powyższej sytuacji obowiązującą cenę stanowić będzie cena określona z magazynu i przy odbiorze oryginalnych paczek. Ceny wyrażone są w złotych i nie zawierają ustawowego podatku VAT. W przypadku ilości ułamkowych zastrzegamy sobie dostawę i rozliczenie według oryginalnych paczek lub obowiązek dopłaty prze klienta do pełnej wartości paczek.

Zlecenia klientów, udzielone naszym przedstawicielom w podróży, wymagają dla swojej ważności pisemnego potwierdzenia z naszej strony.

W przypadku dostaw przez nasze samochody ciężarowe naliczamy udział w kosztach transportu, wynoszący obecnie 40 zł.

Obowiązują ceny i propozycje zwiększenia cen ważne w dniu wysyłki, o ile dana cena nie zostanie określona pisemnie jako cena stała. W przypadku dostaw z terminem płatności powyżej czterech miesięcy po zawarciu umowy dopuszczalne są odpowiednie podwyżki cen, jeśli wynikają ze zmian w czynnikach determinujących cenę, które powstały nieprzewidywalnie po zawarciu umowy. O podwyżce cen należy poinformować klienta w odpowiednim terminie. Klient może przy podwyżce ceny, przekraczającej 5 % ponad wzrostem indeksu cen kosztów utrzymania, odstąpić od umowy w terminie 14 dni po ogłoszeniu podwyżki cen.

III. Dostawa, okres dostawy, pokonanie zagrożeń, zwrot

Zastrzegamy możliwość zmiany terminu dostawy, z wyjątkiem sytuacji, w których terminy dostaw zostały pisemnie zatwierdzone lub wyraźnie określone jako stałe. Terminy dostaw dotyczą wysyłki towaru z magazynu w Leinfelden lub bezpośrednio dostawy w formie wysyłki od producenta. Dostawy częściowe dopuszczalne są w uzgodnionym zakresie.

Zastrzegamy możliwość wydłużenia terminu realizacji dostawy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub siły wyższej, w szczególności opóźnienia w dostawach naszych poddostawców, blokady i strajków oraz innych awarii zakładowych, zarządzenia władz, braków materiałowych i energetycznych. W wypadkach określonych powyżej klientowi nie przysługuje prawo wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi względem Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Jeśli dopuszczalny termin dostaw będzie przez nas przekroczony o ponad cztery tygodnie, wówczas klient ma prawo do wyznaczenia nam odpowiedniego dodatkowego terminu. Jeśli umowa nie może być wykonana w tym terminie, wówczas klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy, składając w formie pisemnej oświadczenie odpowiedniej treści. Klientowi nie przysługuje jednak możliwość dochodzenia praw, należności lub roszczeń wszelkiego rodzaju, chyba, że obciąża nas umyślne działanie lub rażące zaniedbanie.

Zmiany w technicznym wykonaniu naszego towaru pozostają – bez szczególnego zawiadamiania klienta – zastrzeżone, jeśli nie narusza to wartości i sposobu zastosowania oferowanego towaru. W przypadku wykonań specjalnych zastrzegamy sobie przekroczenie ilości dostawy o 10 % powyżej lub poniżej właściwej wartości.

Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzi na klienta po opuszczeniu przez towar naszego magazynu w Leinfelden. Przy bezpośredniej dostawie towaru za pośrednictwem przewoźnika, klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Przy transporcie dokonywanym naszym samochodem ciężarowym nasza
odpowiedzialność i naszych pracowników ograniczona jest do umyślnego działania i rażącego zaniedbania oraz do dostawy zastępczej lub korekty z wykluczeniem wszelkich dalszych roszczeń, chyba że, dostawa zastępcza lub korekta okażą się dwukrotnie nieskuteczne. W tym ostatnim przypadku klient ma prawo z wykluczeniem dodatkowych roszczeń do żądania odpowiedniego obniżenia ustalonej ceny lub do wyboru odstąpienia od umowy.

IV. Roszczenia z tytułu braków

W razie przesłania towaru, klient obowiązany jest zbadać przesyłkę i jeżeli stwierdził nieprawidłowość dostawy, ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest niezwłocznie zgłosić pisemną reklamację z tego tytułu. Ciężar udowodnienia powyższej sytuacji, w szczególności wykazanie istnienia wady, momentu stwierdzenia wady i terminowości reklamacji, spoczywa na kliencie. Klient powinien, w terminie dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia stanu towaru niezgodnego z umową, złożyć pisemne zawiadomienie o oczywistych wadach. Zgłoszenie uważane jest za dokonane wraz z chwilą doręczenie go do nas. W przypadku niezachowania powyższego terminu, uprawnienia klienta wygasają. Nie dotyczy to przypadku podstępnego działania sprzedawcy. Obowiązek przedstawienia dowodów w momencie stwierdzenia wady dotyczy konsumenta. Jeśli klient został namówiony do zakupu towaru przez niewłaściwe wypowiedzi producenta, spoczywa na nim obowiązek przedstawienia dowodów w sprawie swojej decyzji zakupowej.

Z tytułu wad towaru zobowiązujemy się do dokonania ich naprawy bądź dostawy zastępczej rzeczy wolnych od wad, przy czym wybór świadczenia uzależniony jest od naszej decyzji.

Jeśli dodatkowa realizacja powyższych świadczeń zakończy się dwukrotnie niepowodzeniem, klientowi przysługuje prawo wyboru obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W przypadku tylko niewielkiej niezgodności z umową, w szczególności przy jedynie niewielkich wadach nie przysługuje klientowi jednakże prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli klient wybierze po nieudanej ponownej realizacji pod względem wady prawnej lub rzeczowej odstąpienie od umowy, nie przysługuje mu poza tym żadne prawo do odszkodowania z tytułu wady. Jeśli klient wybierze po nieudanej realizacji obniżenia ceny, towar pozostaje u klienta. Obniżenie ceny nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. Nie dotyczy to sytuacji, gdy spowodujemy naruszenie umowy w sposób podstępny.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy wygasają po upływie roku.

Określenie rodzaju towaru stanowi jedynie uzgodniony opis produktu producenta. Publiczne wypowiedzi, promocja lub reklama producenta nie stanowią przy tym umownego podania określenia rodzaju towaru.

V. Ograniczenia odpowiedzialności

W przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązków, nasza odpowiedzialność ogranicza się do szkody przewidywalnej ze względu na rodzaj towaru, typowej dla danej umowy, bezpośredniej. Nie ponosimy w związku z tym odpowiedzialności w przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązków za szkody, nie powstałe w samym przedmiocie dostawy, w szczególności za utracone zyski, szkody wynikające z przerw eksploatacyjnych, przerw w użytkowaniu lub innych szkód majątkowych klienta. Dotyczy to także nieumyślnego naruszenia obowiązków przez naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby współpracujące przy realizacji umowy.

Nie ponosimy odpowiedzialności przy nieumyślnym naruszeniu nieistotnych obowiązków umownych.

W zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Nasza odpowiedzialność wygasa, jeśli dostarczony towar ulegnie obróbce lub zmianie, chyba, że klient udowodni, że obróbka lub zmiana nie były przyczyną.

Roszczenia odszkodowawcze klienta z powodu wady przedawniają się po roku od wysyłki towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy można nam zarzucić podstępne działanie.

VI. Warunki płatności

1. Termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia rachunku. W przypadku zapłaty w ciągu 10 dni od daty wystawienia rachunku można
potrącić 2 % skonta.

W przypadku zwłoki w zapłacie, protestu czekowego lub wekslowego mamy prawo do odmowy dalszych dostaw lub wykonywania ich jedynie za przedpłatą, żądania wszelkich nierozliczonych, także odroczonych kwot rachunków do natychmiastowej zapłaty, odwołania bieżących weksli i żądania w zamian za ich zwrot zapłaty gotówkowej lub zabezpieczenia oraz w przypadku zadłużenia rekompensaty. Jesteśmy także uprawnieni do odzyskania zastrzeżonego towaru, a klient jest zobowiązany do ich wydania.

Jesteśmy uprawnieni także do wyznaczenia klientowi odpowiedniego terminu do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym jego upływie do odstąpienia od umowy.

Nie mamy obowiązku przyjąć weksla do zapłaty. Przyjęcie nastąpi w każdym razie tylko do częściowej realizacji, także przy prolongatach, przy czym obowiązują nadal bez naruszeń nasza prawa wynikające z IX. Ogólnych warunków handlowych. Koszty weksla i opłaty obciążają klienta.

VII. Kompensata i zatrzymanie

Klient jest uprawniony do kompensaty jedynie z tytułu bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych należności wzajemnych. Prawo do zatrzymania przysługuje klientowi jedynie z tytułu roszczeń z tego samego stosunku umownego.
 

VIII. Opakowanie i ubezpieczenie transportowe

Opakowanie rozliczane będzie po cenie kosztów własnych i nie będzie odbierane. Ubezpieczenie transportowe zawarte będzie, jeśli nie przyjęto tego zwyczajowo, jedynie na życzenie i na koszt klienta.

IX. Zastrzeżenie prawa własności

1. Towar będący przedmiotem sprzedaży pozostaje własnością Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. aż do momentu całkowitego uregulowania za niego wszelkich należności.

2. Klient jest zobowiązany do traktowania w sposób staranny towaru. Jeśli konieczne są prace konserwacyjne i inspekcyjne, klient powinien je wykonywać regularnie na własny koszt. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o dostępie osób trzecich do towaru, szczególnie w przypadku zastawu, oraz ewentualnych uszkodzeniach lub zniszczeniach towaru.

3. Mamy prawo, w przypadku zachowania klienta niezgodnego z umową, w szczególności przy zwłoce w zapłacie oraz w przypadku, gdy wniesiono wniosek o wszczęcia postępowania upadłościowego na majątku klienta, do odstąpienia od umowy i ponownego żądania zwrotu towaru.

4. Klient ma prawo do dalszej odsprzedaży towaru w zwykłym trybie transakcji. Odstępuje nam już teraz wszelkie należności w wysokości kwoty rachunku, powstałewwyniku dalszej odsprzedaży osobie trzeciej. Przyjmiemy w związku z tym odstąpienie klienta. Po odstąpieniu klient jest uprawniony do windykacji należności. Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnej windykacji należności, gdy tylko klient nie będzie prawidłowo wypełniał swoich obowiązków zapłaty i popadnie w zwłokę z płatnością lub jeśli wniesiono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego na jego majątku. W tym przypadku możemy żądać, aby klient poinformował nas o odstąpionych należnościach i o ich dłużnikach, poda wszelkie dane konieczne do windykacji, wręczy związaną z tym dokumentację i poinformuje dłużników o odstąpieniu.

5. Obróbka i przetwarzanie towaru przez przedsiębiorcę następować będzie zawsze w imieniu i na zamówienie dla nas. Jeśli następuje przetworzenie nienależących do nas przedmiotów, wówczas nabywamy prawo współwłasności do nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości dostarczanego przez nas towaru w stosunku do pozostałych przetwarzanych przedmiotów. To samo dotyczy sytuacji, gdy towar jest wymieszany z innymi, nie należącymi do nas przedmiotami. Jeśli przemieszanie nastąpi w ten sposób, że rzecz klienta powinna być traktowana jako rzecz główna, uważa się za uzgodnione, że klient
przekaże nam proporcjonalnie współwłasność. Klient zachowuje powstałą w taki sposób własność jednostkową lub współwłasność dla nas.

6. W przypadku zapłat w procedurze czeku – weksla nienaruszone pozostaje nasze prawo zastrzeżenia własności i prawa zabezpieczające i występują tak długo, dopóki nie skończy się nasza odpowiedzialność z tytułu weksla lub czeku.

7. Zobowiązujemy się do udostępnienia klientowi na żądanie przysługujących nam zabezpieczeń pod warunkiem, że kwota przysługujących nam zabezpieczeń przekracza o ponad 10 % zabezpieczone należności; Wybór możliwych do zatwierdzenia zabezpieczeń jest naszym obowiązkiem.

X. Odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązków klienta

W przypadku naruszenia obowiązków przez klienta mamy prawo do żądania odszkodowania w wysokości 20 % wartości zamówienia, bez wymagania dodatkowych dowodów. Zastrzeżone pozostaje prawo do dochodzenia wyższego odszkodowania.

Klient ma prawo do udowodnienia, że szkoda w ogóle nie powstała lub jest znacząco niższa niż kwota ryczałtowa.

XI. Miejsce realizacji umowy i właściwy sąd

Sądem właściwym dla wszelkich sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o.

XII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jeśli poszczególne postanowienia umowy z klientem wraz z niniejszymi Ogólnymi warunkami handlowymi staną się lub są w całości lub części nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Uregulowanie nieważne powinno być w całości lub części zastąpione uregulowaniem, które możliwie najwierniej oddaje cel gospodarczy nieważnego postanowienia.

____________________________________________________________________
Spółka jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu, Sąd Rejonowy dlaWrocławia – Fabrycznej weWrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Grabiszyńska
269, Wrocław, numer KRS: 0000233828.
Prezes: Gerald Richard Hering

Ogólne Warunki Handlowe (PDF)